Podivný podzim
Podivný podzim
V noci mrzlo...
V noci mrzlo...
V dešti
V dešti
Jizerské ticho
Jizerské ticho
Do třetice
Do třetice
Strážce Frýdlantského cimbuří
Strážce Frýdlantského cimbuří
Bratři
Bratři
Na Kopřivníku
Na Kopřivníku